ПОКАНА за участие в пресконференция по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

„МЕГАПОРТ“ ЕООД – бенефициент по проекта има удоволствието да Ви покани на Заключителна пресконференция, която ще се проведе на 12.08.2019 г. от 13:00 часа в сградата на „МЕГАПОРТ“ ЕООД – гр. Велико Търново, ул. НИКОЛА ГАБРОВСКИ, номер 81, заседателна зала, в рамките на проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, съфинансиран по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-3.002-0017-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, проектните дейности по закупуване на технологично оборудване чрез изпълнението на конкретни мерки за подобряване на енергийната ефективност в предприятието и въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт, разходите по проекта и размера на безвъзмездната помощ.

Участници в пресконференцията:

• Даниел Събев, Ръководител проект на „МЕГАПОРТ“ ЕООД
• Мирослав Ангелов, Управител „МЕГАПОРТ“ ЕООД
• Екипът по управление на проекта
Ще Ви очакваме!

ЗА КОНТАКТ И ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПРИСЪСТВИЕ:
Даниел Събев – Ръководител проект на „МЕГАПОРТ“ ЕООД
гр. Велико Търново,
ул. Никола Габровски № 81
Tel.: + 359 885 67 67 68
E-mail: proekt2017@megaport.bg
Web: http://www.megaport.bg/

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-3.001-0259-C01 „УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ В КАСКАДА ООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КАСКАДА” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Scroll to Top