Политика на поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, МЕГАПОРТ ООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашите лични данни.

За контакт с МЕГАПОРТ ООД:

  • Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. Варна, р-н Младост, бул. Владислав Варненчик, 281
  • Електронна поща: info@megaport.bg
  • Интернет страница: https://megaport.bg/

МЕГАПОРТ ООД като администратор на лични данни, обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели – 1. Производство и търговия с полиетиленов и хартиен амбалаж, опаковки и опаковъчни машини за всякакви видове стоки. 2. Събиране, транспортиране, съхраняване и преработка на отпадъци. 3. Извършване на всички дейности, услуги и производства, незабранени със закон. МЕГАПОРТ ООД прилага принципите заложени в чл. 5 Регламент (ЕС) 2016/679 – законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, точност и свеждане на данните до минимум

Информацията, която може да съдържа Ваши лични данни, се обработва за следните регистри (дейности):

  • Човешки ресурси;
  • Контрагенти;
  • Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД;
  • Уведомления за нарушения за сигурността на данните;

Човешки ресурси

За целите на управлението на човешки ресурси, обработваме лични данни на кандидати за работа, настоящи и бивши служители на МЕГАПОРТ ООД.

В хода на дейностите по управление на човешки ресурси се обработват данни за идентификация на физическите лица, данни за образование и квалификация, данни за здравето, данни за контакт, както и други данни, изискуеми по силата на специалните закони, които регламентират трудовите и служебни правоотношения, данъчно-осигурителните правоотношения, счетоводното отчитане на дейността, безопасните и здравословни условия на труд, както и социалните въпроси.

– Събраните данни се използват само за посочените по-горе цели и се предоставят на трети лица само в случаите, когато това е предвидено в закон. В такива случаи данни могат да бъдат предоставени например на НАП, Сметна палата, ИА „Главна инспекция по труда“ и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност. Информацията не се съхранява извън ЕС и Европейското икономическо пространство. МЕГАПОРТ ООД осигурява подходящите технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни.

– Във връзка с изпълнението на трудови или служебни правоотношения се обработват само изискуемите от закона лични данни, които се съхраняват в определените от трудовото и осигурително законодателство срокове.

– При процедурите по подбор на персонала се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност. МЕГАПОРТ ООД определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала. Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност, субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор да получи обратно представените документи. – МЕГАПОРТ ООД връща документите, по начина, по който са подадени.

– МЕГАПОРТ ООД извършва и дейност по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се уреждат по договор със служба по трудова медицина по реда на Наредба № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Контрагенти

В изпълнение на своите дейности МЕГАПОРТ ООД обработва лични данни на физически лица за изпълнение на поръчки и заявки на клиенти. Събирането на лични данни на клиенти е във връзка с организирането на доставките на предлаганите стоки/услуги.

При необходимост или желание на клиентите МЕГАПОРТ ООД организира доставките чрез куриерски фирми. Курирските фирми изискват предоставянето на следните лични данни:

1. имена на получател;
2. адрес за доставка;
3. телефон за връзка.

При поискване от страна на клиентите, при законово задължение или при преценка на ДРУЖЕСТВОТО същото има правно основание за издаване на фактура или друг данъчен документ. При издаване на фактура, чийто получател е физическо лице се събират имена на лицето, ЕГН или друг идентификатор като номер на паспорт и адрес.

При тези случаи не се изисква съгласие на физическите лица. Съгласно чл. 6, ал. 1 б) и в) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) обработването на лични данни е законосъобразно

Доколкото във връзка с изпълнението на тези договори се обработват лични данни на отделни физически лица, за тях се обработва информация в минимален обем, достатъчна само за точното изпълнение на задълженията по съответния договор или доставка. Достъп до тази информация се предоставя на трети лица само, когато това е посочено в закон.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на МЕГАПОРТ ООД в качеството му на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред МЕГАПОРТ ООД за личните данни, които обработва за Вас.
При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред МЕГАПОРТ ООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Вътрешен регистър на нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Уведомления за нарушения за сигурността на данните.

Посочените регистри се поддържат във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Доколкото в тези регистри се съдържат лични данни, за тях се прилагат специалния ред за поддържане на конкретния регистър, както и ред за достъп до него, съгласно Правилника за дейността на МЕГАПОРТ ООД.

Промени в политиката за поверителност

Запазваме правото да променяме политиката си за поверителност.
Ако имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни от МЕГАПОРТ ООД моля, свържете се с нас на имейл адрес: info@megaport.bg

Scroll to Top