юли 24, 2017

Нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 21.06.2017 г. Мегапорт ЕООД  сключи с  Управляващия орган на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 за […]
март 24, 2015

ISO сертификат за системата на управление на Мегапорт ООД

март 23, 2015

„Мегапорт” ООД успешно приключи изпълнението на проект „Конкурентоспособност и „зелен растеж”

„Мегапорт” ООД, гр. Велико Търново успешно приключи изпълнението на проект No BG161PO003-2.3.01-0028-C0001 „Конкурентоспособност и „зелен растеж” чрез разширяване на рециклиращите мощности”, финансиран по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции […]
март 22, 2015

Ресертификационен одит от URS България на системата по управление на качеството

В края на месец Юни 2014 година във фирма Мегапорт ООД имаше ресертификационен одит от URS България на Системата по управление на качеството. След успешното преминаване […]