ноември 7, 2018

Приключи изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „Мегапорт“ ЕООД“

От 21.06.2017 г. „Мегапорт“ ЕООД започна изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в „Мегапорт“ ЕООД ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И […]
октомври 29, 2018

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”   Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в […]
октомври 29, 2018

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.   […]