Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”
септември 19, 2018
Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”
октомври 29, 2018

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

 

На основание чл. чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет „МЕГАПОРТ“ ЕООД прекратява процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на  изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”.

 

Мотиви по чл. 9, ал. 1, т. 5:

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г., „МЕГАПОРТ“ ЕООД взима настоящото решение за прекратяване на проведената процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, поради допуснато несъответствие за техническата характеристика „производителност на линията“ спрямо минималните задължителни характеристики в т. 6.5. от доклада за енергиен одит, а именно: в образеца на оферта  е заложено изискване „Производителност на линията ≥ 1400 kg/h“, докато в доклада за енергиен одит е „Производителност на линията > 1400 kg/h“. В подадената оферта на кандидата TECNOFER ECOIMPIANTI S.R.L. е оферирано за Производителност на линията точно 1400 kg/h, която стойност не покрива минималното изискване от т. 6.5 за „> 1400 kg/h“.

 Решение за прекратяване