„Мегапорт” ООД успешно приключи изпълнението на проект „Конкурентоспособност и „зелен растеж”

Ресертификационен одит от URS България на системата по управление на качеството
март 22, 2015
ISO сертификат за системата на управление на Мегапорт ООД
март 24, 2015

„Мегапорт” ООД успешно приключи изпълнението на проект „Конкурентоспособност и „зелен растеж”

„Мегапорт” ООД, гр. Велико Търново успешно приключи изпълнението на проект No BG161PO003-2.3.01-0028-C0001 „Конкурентоспособност и „зелен растеж” чрез разширяване на рециклиращите мощности”, финансиран по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. В резултат от реализацията на дейностите по проекта е доставено, монтирано и въведено в експлоатация следното оборудване:

  • центрофуга 45 кВт – 2 бр.;
  • перяща секция (система за пред-пране) – 1 бр.;
  • ентрофуга 55 кВт – 1 бр.;
  • центрофуга с изтисквачка (система за механично изсушаване) – 1 бр.;
  • редер с голям капацитет на входящия бункер – 1 бр.;
  • роторни мелници – 2 бр.;
  • исокотехнологична гранулираща система – 1 бр.;
  • редер за разнообразни материали – 1 бр. И
  • рециклираща линия (film-to-film) от фолио във фолио – 1 бр.

Закупеното съвременно оборудване, обслужващо различните технологични процеси на етап „Рециклиране”, ще допринесе за по-широкото използване на отпадъчна пластмаса (производствен и външен отпадък) повторно в производството като входна суровина. Въвеждането на новите технологии от своя страна ще доведе до оптимизиране разходната структура при повишаване на качеството и постигане на ръст във финансовите резултати при същевременно опазване на околната среда, което е и основният фактор за устойчиво развитие на „Мегапорт” ООД на националния и международния пазар.