Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

 

Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът МЕГАПОРТ ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”. 

 

Дата на публикуване на настоящата покана: 29.10.2018 г.

Срок за подаване на оферти: 06.11.2018 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.

Тръжна документация

Scroll to Top