Приключи изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в “Мегапорт” ЕООД“

От 21.06.2017 г. “Мегапорт” ЕООД започна изпълнението на проект „Подобряване на работната среда в “Мегапорт” ЕООД ” по Договор № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по схема BG05M9OP001-1.008 „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проектът беше с продължителност до 21.10.2018 г., на стойност 168 705.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 80 %.

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в “Мегапорт” ЕООД чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в предприятието, с което да се подобри производителността на труда, качеството на работните места и да се насърчи географската мобилност на заетите лица.

Абсолютна предпоставка за реализиране на общата цел на проекта са следните специфични цели:

  1. Създаване на устойчиви работни места и запазване на дългосрочна заетост чрез осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на персонала, живеещ в различни населени места от местоработата им.
  2. Създаване на социални придобивки чрез ремонт и обзавеждане на кът за отдих, хранене и почивка за работници и служители на “Мегапорт” ЕООД.
  3. Въвеждане на нови подходи и модели за удължаване на професионалния живот на заетите лица над 54 г.
  4. Адаптиране и прилагане на гъвкави форми на заетост, стимулиращи съвместяването на професионалните и семейни ангажименти на работници с малки деца.
  5. Осигуряване на приятна и здравословна работна среда и повишаване нивото на екологична отговорност при извършване на административните дейности чрез подобряване организацията на работния процес посредством “зелени” практики.Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд* Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на настоящата публикация се носи от “Мегапорт” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
Scroll to Top