Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

Прекратяване на процедурата за избор на изпълнител с предмет „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, обявена на 19.09.2018 г.

 

На основание чл. чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г. на Министерския съвет „МЕГАПОРТ“ ЕООД прекратява процедура „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ за избор на  изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”.

 

Мотиви по чл. 9, ал. 1, т. 5:

 

На основание чл. 9, ал. 1, т. 5 от Постановление №160/01.07.2016 г., „МЕГАПОРТ“ ЕООД взима настоящото решение за прекратяване на проведената процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 3”, поради допуснато несъответствие за техническата характеристика „производителност на линията“ спрямо минималните задължителни характеристики в т. 6.5. от доклада за енергиен одит, а именно: в образеца на оферта  е заложено изискване „Производителност на линията ≥ 1400 kg/h“, докато в доклада за енергиен одит е „Производителност на линията > 1400 kg/h“. В подадената оферта на кандидата TECNOFER ECOIMPIANTI S.R.L. е оферирано за Производителност на линията точно 1400 kg/h, която стойност не покрива минималното изискване от т. 6.5 за „> 1400 kg/h“.

 Решение за прекратяване

Scroll to Top