Нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

На 21.06.2017 г. Мегапорт ЕООД  сключи с  Управляващия орган на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 за изпълнение на проект  “Подобряване на работната среда в Мегапорт ЕООД. Размерът на БФП е 134 964 лв., като 85% от тези средства се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, а 15% – от националния бюджет.
Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в Мегапорт ЕООД чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в предприятието, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.
Предвидените резултати от изпълнението на проекта са организиран транспорт на служителите, осигурен кът за отдих, храна и почивка, разработени и приети практики за удължаване на професионалния живот на работещите над 54 г., създадена възможност за гъвкави форми на заетост и въведен нов модел за организация на труда, насочен към повишаване на производителността и опазване на околната среда.

Scroll to Top