„Мегапорт” ООД успешно приключи изпълнението на проект „Конкурентоспособност и „зелен растеж”

„Мегапорт” ООД, гр. Велико Търново успешно приключи изпълнението на проект No BG161PO003-2.3.01-0028-C0001 „Конкурентоспособност и „зелен растеж” чрез разширяване на рециклиращите мощности”, финансиран по процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. В резултат от реализацията на дейностите по проекта е доставено, монтирано и въведено в експлоатация следното оборудване:

  • центрофуга 45 кВт – 2 бр.;
  • перяща секция (система за пред-пране) – 1 бр.;
  • ентрофуга 55 кВт – 1 бр.;
  • центрофуга с изтисквачка (система за механично изсушаване) – 1 бр.;
  • редер с голям капацитет на входящия бункер – 1 бр.;
  • роторни мелници – 2 бр.;
  • исокотехнологична гранулираща система – 1 бр.;
  • редер за разнообразни материали – 1 бр. И
  • рециклираща линия (film-to-film) от фолио във фолио – 1 бр.

Закупеното съвременно оборудване, обслужващо различните технологични процеси на етап „Рециклиране”, ще допринесе за по-широкото използване на отпадъчна пластмаса (производствен и външен отпадък) повторно в производството като входна суровина. Въвеждането на новите технологии от своя страна ще доведе до оптимизиране разходната структура при повишаване на качеството и постигане на ръст във финансовите резултати при същевременно опазване на околната среда, което е и основният фактор за устойчиво развитие на „Мегапорт” ООД на националния и международния пазар.

Scroll to Top