“Мегапорт” ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Осигуряване на организиран транспорт за работници от „Мегапорт” ЕООД до и от работното място” в 6 обособени позиции.

Обособените позиции са, както следва:

 1. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно
 2. Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до работното място и обратно
 3. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Дебелец до работното място и обратно
 4. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Златарица до работното място и обратно
 5. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Елена до работното място и обратно
 6. Осигуряване на организиран транспорт от гр. Полски Тръмбеш до работното място и обратно

„Мегапорт” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 12.10.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020.
Процедурата е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по проект “Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД”. Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в него, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.
Обособените позиции са, както следва:

 1. Обособена позиция 1: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Горна Оряховица до работното място и обратно
 2. Обособена позиция 2: Осигуряване на организиран транспорт от с. Ресен до работното място и обратно
 3. Обособена позиция 3: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Дебелец до работното място и обратно
 4. Обособена позиция 4: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Златарица до работното място и обратно
 5. Обособена позиция 5: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Елена до работното място и обратно
 6. Обособена позиция 6: Осигуряване на организиран транспорт от гр. Полски Тръмбеш до работното място и обратно

„Мегапорт” ЕООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00 ч. на 12.10.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020.
Процедурата е в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1650-C01 по проект “Подобряване на работната среда в „Мегапорт” ЕООД”. Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в предприятието чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в него, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица.

Scroll to Top