Сертификат EuCertPlast
май 17, 2018
ПОКАНА за участие в информационно събитие по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”
май 29, 2018

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Процедура за избор на доставчици по проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”

Във връзка с проект „МЕГАЕНЕРДЖИ”, изпълняван по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0017-C01/18.12.2017 г., по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., бенефициентът МЕГАПОРТ ЕООД открива Процедура за избор на изпълнител с предмет: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ПО МЯРКА 1, МЯРКА 2 И МЯРКА 4”.

Дата на публикуване на настоящата покана: 23.05.2018 г.
Срок за подаване на оферти: 04.06.2018 г., като ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Тръжна документация: Сваляне не PDF документа >