LogoMegaport 25 years
25 години от основаването на Мегапорт ЕООД!
януари 4, 2018
Сертификат EuCertPlast
май 17, 2018

Стартира изпълнението на проект „Мегаенерджи”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „МЕГАПОРТ“ ЕООД

От 18.12.2017 г. „МЕГАПОРТ“ ЕООД започна изпълнението на проект „МЕГАЕНЕРДЖИ” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002-0017-C01 по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.
Проектът ще се осъществи в гр. Велико Търново с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Планираната продължителност е 18 месеца, а стойността на целия проект е в размер 4 462 600.00 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 2 231 300.00 лв., 50.00% от допустимите разходи по проекта.
Общата цел на проект „МЕГАЕНЕРДЖИ” е насочена към постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на „МЕГАПОРТ“ ЕООД, посредством изпълнението на мерки за понижаване на енергийната интензивност. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани с реализиране на инвестиции в модерно, енергоефективно оборудване за промишлената система в град Велико Търново, реализиране на инвестиции за оползотворяване на отпадна енергия, намаляване на потреблението на енергия, въвеждане и удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, нарастване на производствения капацитет на „МЕГАПОРТ“ ЕООД и привличане на нови клиенти.
Всички доставки по проекта ще бъдат извършени съгласно принципа за добро стопанско управление, действащата нормативна рамка и изискванията на процедурата BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.